Vastu Shahtra_Vastu Purusha – Disha(Direction)

Vastu Shahtra_Vastu Purusha - Disha(Direction)

Vastu Shahtra_Vastu Purusha – Disha (Direction), Ishanya, Nairitya, Vayu, AHI (NAAG) MUKHYA, BHALLATAK, KUBER/Rishi/ Som, Bhujanga/ Shail, ADITI, DITI, ISHAN, PAAP, YAKHAMA, RUDRA, APA, PARJANYA
SHESH, JAYANTA, ASUR, INDRA, VARUN, MITRA, BRAHMA, ARYAMA, ADITYA, (Sun), PUSHPDANT, SATYAKA, SUGRIV, INDRA, SAVITRA, VRISHA, DWARPAL ANTARIKSHA/ Akash, PITR, Mriga, BHRINGARAJ, GANDHARVA, YAMA, GRUHAKSHAT, VITATHA, PUSHA, AGNI( Fire)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *